Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky překladatelských služeb společnosti Express Překlady s.r.o.

 

vydané podle ust. § 1751 občanského zákoníku

 

I.

Úvodní ustanovení

1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) tvoří nedílnou součást smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.

2.

Pro účely těchto VOP se společnost Express Překlady s.r.o., se sídlem Praha 4 - Braník, Dobrušská 880/6, PSČ 147 00, IČO 05279461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 261127, označuje jako „zhotovitel“

a

subjekt, který uzavřel se zhotovitelem smlouvu na překlad (dále „smlouva“) se označuje jako „objednatel“, oba pak též jako „účastníci“.

3.

Předmětem těchto VOP jsou podmínky, za nichž zhotovitel na základě smlouvy bude poskytovat objednateli smluvní plnění (dále „služby“) v rámci svého předmětu podnikání – primárně vyhotovování písemných překladů.

4.

Zhotovitel poskytuje objednateli své služby za podmínek uvedených ve smlouvě a v těchto VOP a objednatel je povinen za každou splněnou službu zaplatit sjednanou cenu a bude-li služba poskytnuta, aniž byla cena sjednána, pak cenu obvyklou.

5.

Zhotovitel poskytuje služby objednateli sám, prostřednictvím svých zaměstnanců a smluvních externích spolupracovníků.

 

II.

Právní jednání

 

1.

Za právní jednání učiněné v písemné formě (dále „písemná forma“ a „písemně“) se pro účely těchto VOP vedle písemností v listinné podobě považují též elektronická pošta (dále „e-mail“) a elektronický objednávkový formulář zhotovitele.

2.

Písemnost musí být odesílatelem zaslána druhému účastníkovi v podobě listinné na korespondenční adresu uvedenou ve smlouvě a v podobě e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

3.

Za den zaslání se pro účely smlouvy a těchto VOP považují:

3.1 u písemnosti odeslané na korespondenční adresu doručovaných prostřednictvím držitele poštovní licence den jejího podání k poštovní přepravě.

3.2 u e-mailu den odeslání e-mailu.

3.3 u internetového rozhraní, které využívá ke komunikaci s druhým účastníkem, den nahrání a zpřístupnění datového souboru s písemností adresátovi. Nejsou-li den nahrání a den zpřístupnění shodné, platí ten pozdější. Uvedl-li dříve adresát kontaktní e-mailovou adresu, bude mu zároveň zasláno upozornění o zpřístupnění datového souboru e-mailem. Čl. II odst. 4.3 tím není dotčen.

4.

Za doručitelnost písemnosti odpovídá její adresát. Je povinen zajistit zejména řádné přebírání pošty na adrese, kterou uvádí jako korespondenční, funkčnost e-mailové adresy, kterou uvádí jako kontaktní, a funkčnost internetového rozhraní, které využívá ke komunikaci s druhým účastníkem. Písemnost se pokládá za doručenou:

4.1 u poštovní přepravy dnem potvrzení přijetí zásilky či dnem odmítnutí převzetí zásilky, nejpozději však třetím dnem ode dne odeslání zásilky.

4.2 u e-mailu dnem potvrzení přijetí adresátem, nejpozději však dnem následujícím po dni odeslání
e-mailu.

4.3 u internetového rozhraní, které využívá ke komunikaci s druhým účastníkem, dnem stažení datového souboru s doručovanou písemností, nejpozději však dnem následujícím po zpřístupnění tohoto datového souboru adresátovi.

 

III.

Smlouvy

 

1.

Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká na základě návrhu objednatele (dále „objednávka“)

uskutečněného písemnou formou, potvrzeného písemně zhotovitelem. Zhotovitel přijímá objednávky výhradně prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na internetové stránce www.Epress-Preklady.cz. Pro objednávku jakožto návrh smlouvy platí, že veškeré v ní obsažené údaje a podmínky musí být v souladu s těmito VOP.

2. Platí, že ode dne účinnosti těchto VOP se stanou veškerá ujednání těchto VOP součástí každé smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.

3.

Mimo obvyklých náležitostí objednávky je objednatel povinen v ní uvést specifikaci díla, výchozí a cílový jazyk, požadovaný termín splnění, tj. termín dokončení překladu a požadovaný způsob dodání překladu, identifikační údaje kontaktní osoby a uvedení, zda zakázka obsahuje odbornou terminologii a v kladném případě předat zhotoviteli seznam používané terminologie v příslušném jazyce. Jestliže nebude seznam používané terminologie v příslušném jazyce předložen, nepůsobí to neplatnost objednávky, ale nebude brán zřetel na pozdější reklamace objednatele z důvodů týkajících se této terminologie. Objednavatel je dále povinen uvést zda je překlad určen k tisku případně pro audiovizuální tvorbu. Jestliže nebude tato informace sdělena v okamžiku odsouhlasení objednávky ze strany zákazníka, nepůsobí to neplatnost objednávky, ale nebude brán zřetel na pozdější reklamace objednatele z důvodu neprovedení dodatečné jazykové a stylistické korektury překladu.

 

 

4.

Lhůta pro vyjádření zhotovitele k objednávce doručené v pracovních dnech v obvyklé pracovní době (dále „pracovní doba“) zhotovitele činí 24 hodin od jejího doručení. U objednávek doručených mimo pracovní dobu nebo v pátek počíná tato lhůta běžet se začátkem nejbližší pracovní doby následující po doručení objednávky. Ve vyjádření k objednávce zhotovitel objednateli písemně zašle buďto souhlas s návrhem, nesouhlas s návrhem, nebo návrh na změnu některé z podmínek v objednávce uvedených. V případě návrhu na změnu podmínek smlouva vznikne až poté, kdy následně dojde k oboustranné písemné dohodě na všech jejích podmínkách.

5.

Jednotlivé smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem mohou též vzniknout prostřednictvím hlasové komunikace na dálku (např. telefonicky) tak, že zhotovitel při poptávce objednatele takovým způsobem uskutečněné navrhované podmínky akceptuje, přičemž objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že za účelem zajištění náležité evidence smluv a jejich obsahu může být komunikace mezi ním a zhotovitelem zaznamenávána a po dobu odpovídající oprávněným zájmům zhotovitele archivována.

6.

Objednatel výslovně souhlasí s tím, že součástí každé smlouvy se stanou ve znění aktuálně platném ke dni jejího vzniku ceníky zhotovitele, a to i v případě, že na ně smlouva nebude výslovně přímo odkazovat, přičemž platí, že pokud by byl mezi ustanovením smlouvy a ceníků rozpor, bude mít přednost ustanovení smlouvy.

7.

Změnit smlouvu lze výhradně písemnou dohodou, přičemž pravidla pro vznik smlouvy platí v tomto případě přiměřeně i pro její změnu.

 

IV.

Splnění služby

 

1.

Zhotovitel řádně splní službu předáním dokončeného překladu v souladu se smlouvou, přičemž za včas poskytnutou službu („předání díla“) je považováno odeslání překladu nejpozději v den sjednaného termínu pro poskytnutí služby. Zhotovitel řádně splní službu i tehdy, pokud dílo řádně odešle, ale nedojde k doručení překladu způsobenému porušením povinnosti objednatele dle čl. II odst. 4 těchto VOP nebo jinou skutečností neodvislou od vůle zhotovitele.

2.

Objednatel je povinen dílo převzít na korespondenční či e-mailové adrese uvedené ve smlouvě. Za datum převzetí se považuje datum doručení překladu ve smyslu čl. II odst. 4. těchto VOP.

3.

Převzetí díla je objednatel povinen zhotoviteli neprodleně písemně potvrdit. Pokud tak neučiní ve lhůtě 24 hodin po doručení překladu, má se za to, že služba byla řádně a včas splněna a objednatel převzal dílo bez výhrad ve smyslu § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

4.

Služba není poskytnuta opožděně, pokud na základě písemné urgence objednatele zhotovitel předá opakovaně dílo a prokáže, že toto již jednou objednateli včas odeslal (předal dílo).

5.

V případě, že dílo nebude možno ze závažných důvodů předat dohodnutým způsobem, je zhotovitel oprávněn buď zvolit náhradní způsob předání a, bude-li to ještě účelné, na tuto skutečnost objednatele upozornit, přičemž vznikne-li potřeba náhradního předání z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vzniklé náklady objednateli vyúčtovat. Není-li překážka bránící předání díla dohodnutým způsobem na straně zhotovitele, není zhotovitel po dobu jejího trvání v prodlení se splněním služby.

6.

V případě, že dílo nebude možno ze závažných důvodů předat žádným rozumným způsobem, lze dílo uložit v sídle zhotovitele a na tuto skutečnost objednatele upozornit. Není-li překážka bránící předání díla na straně zhotovitele, není zhotovitel po dobu jejího trvání v prodlení se splněním služby.

7.

V případě, že řádně vyhotovené dílo objednatel nepřevezme nebo znemožní jeho předání, vzniká právo na zaplacení ceny zhotoviteli okamžikem doručení ve smyslu čl. 2 odst. 4 těchto VOP.

 

V.

Záruční doba, reklamační lhůty a nároky z odpovědnosti za vady služby

 

1.

Dílo má vady v případě, že nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou.

2.

Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí přiměřeně podle § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

3.

Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně do 24 hodin poté, co je zjistil, jinak se má za to, že nejde o podstatné porušení smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen uvést nebo připojit důvod reklamace, dobu a způsob zjištění vady, popis vady a případně četnost výskytu vady.

4.

Sjednává se smluvní pokuta dle § 2050 občanského zákoníku ve výši 40 % ceny díla pro případ, že objednateli vznikne škoda způsobená vadami díla. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne, kdy byl zhotoviteli věrohodně prokázán vznik škody objednatelem v důsledku vady díla.

5.

Neuzná-li zhotovitel oprávněnost včas uplatněné reklamace objednateli, účastníci se zavazují řešit případný vzniklý spor mimosoudní cestou dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a to výběrem nezávislého rozhodce zvoleného jejich dohodou. Předmětem rozhodování bude otázka existence vady díla a její závažnosti, nikoliv výše škody. Náklady rozhodčího řízení uhradí neúspěšná strana sporu. Ustanovení čl. V odst. 4 těchto VOP není dotčeno.

 

VI.

Cenová ujednání, fakturace a splatnost

 

1.

Podkladem pro cenovou kalkulaci služby nebo určení její ceny je aktuálně platný ceník služeb zhotovitele v době doručení objednávky zhotoviteli a v něm uvedené ceny a cenové podmínky a/nebo způsob jejich určení.

2.

Zhotovitel je oprávněn i v případech ve smlouvách nesjednaných požadovat zaplacení částečných nebo plných úhrad předem a za tímto účelem je povinen vystavovat objednateli faktury.
Není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, jsou tyto faktury splatné v termínu na nich uvedeném.

3.

Pokud ze smlouvy plyne, že cena služby je v ní uvedena jako předběžná, řídí se výpočet konečné ceny počtem jednotek v cílovém jazyce nebo rozsahem skutečně vynaložené práce a nákladů zhotovitele. Pro stanovení konečné ceny budou použity ceny uvedené v ceníku zhotovitele v době poskytnutí služby. Pokud takové ceny ceník nebude obsahovat, použijí se ceny v době a místě poskytnutí služby obvyklé.

4.

Není-li výslovně uvedeno jinak, má se za to, že veškeré ceny, jakož i další částky, nezahrnují DPH.

5.

Ceník služeb zhotovitele se ke dni jeho účinnosti stává součástí smlouvy a podle něj budou účtovány veškeré služby dle smluv od toho dne uzavřených.

6.

Zhotovitel vystaví objednateli fakturu k datu uskutečnění plnění. U smluv uzavřených na delší časové období bude faktura vystavena za všechny poskytnuté služby v předchozím měsíci do patnáctého dne měsíce následujícího.

7.

Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti, která vyjma vyúčtování smluvních pokut činí 14 dnů od data vystavení faktury, a svoji platbu řádně označit.

8.

Za zaplacení se pro účely těchto VOP považuje připsání příslušné částky na účet zhotovitele. V případě prodlení se zaplacením je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení a zákonné úroky z prodlení. Nárok na náhradu případné škody vzniklé zhotoviteli tím není dotčen.

9.

V případě, že objednatel bude vůči zhotoviteli v prodlení se zaplacením po dobu delší jak 30 dnů od jejího data splatnosti, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, smlouvu vypovědět nebo požadovat od objednatele zajištění svých dosavadních i budoucích pohledávek, přičemž o vhodnosti a přiměřenosti takového zajištění rozhoduje zhotovitel. Zároveň je zhotovitel oprávněn až do doby úplného zaplacení svých pohledávek pozastavit poskytování svých služeb objednateli, a to i z doposud nesplněných smluv, aniž by to bylo považováno za porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Po dobu prodlení se zaplacením se v takovém případě prodlužují veškeré termíny plnění uvedené v doposud nesplněných smlouvách.

 

VII.

Zásady spolupráce

 

1.

Účastníci jsou povinni při vzájemném styku uvádět vždy číslo zakázky, které stanoví zhotovitel při přijetí objednávky.

2.

Objednatel je povinen předat zhotoviteli včas veškeré podklady, materiály a informace potřebné pro poskytnutí služby při jejím objednání, popř. v dodatečně sjednané lhůtě. Smlouva je uzavřena, i pokud tak objednatel neučiní, přičemž se termín pro vyhotovení posouvá o dobu odpovídající prodlení objednatele s dodáním veškerých podkladů, materiálů a informací potřebných pro poskytnutí služby.

 

 

3. 

Výchozí text pro překlad, který objednatel dodá zhotoviteli, musí být věcně, terminologicky a jazykově srozumitelný a musí mít čitelnou a přehlednou podobu. Nebude-li výchozí text splňovat tyto vlastnosti, neodpovídá zhotovitel za úplnou správnost překladu a nenese odpovědnost za případné přímé nebo nepřímé škody, které objednateli vzniknou v důsledku nesprávného překladu takového výchozího textu. Zhotovitel je rovněž povinen na tyto nedostatky výchozího textu objednatele upozornit a vyžádat si vyhovující text. Do doby, než objednatel nový text, vysvětlení či dispozice poskytne, je zhotovitel oprávněn poskytování služby přerušit, přičemž o dobu trvání tohoto přerušení se posouvá termín splnění služby.

4.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že podklady pro zpracování příslušné zakázky neobdržel, obdržel je neúplné či v poškozeném stavu nebo zaslané podklady neodpovídají údajům uvedeným v objednávce.

5.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na plnění jeho smluvních povinností včetně povinnosti včas zaplatit sjednanou cenu, jakož i o tom, že je proti němu vedeno exekuční řízení, vstoupil do likvidace nebo se stal úpadcem podle insolvenčního zákona. Pokud tuto povinnost nesplní, zhotovitel se nedokončením a nepředáním díla nedopustí porušení smlouvy, dokud objednatel v plné výši nezaplatí cenu díla.

 

VIII.

Zvláštní ujednání o autorskoprávních předpisech

 

1.

Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorskoprávních předpisů. V případě důvodného podezření, že předložený text k překladu je chráněn autorským právem, si zhotovitel vyhrazuje právo kdykoliv bez jakéhokoliv postihu, a to včetně dříve řádně sjednaného, odstoupit od smlouvy.

 

IX.

Zpracování osobních údajů

 

1.

Zhotovitel shromažďuje a vede aktuální evidenci svých zákazníků, kterým je i objednatel, obsahující osobní (včetně data narození a rodného čísla, bylo-li přiděleno) a další identifikační údaje. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat tyto údaje sám nebo prostřednictvím třetích osob a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovené nebo dovolené.

2.

Objednatel předložením objednávky anebo uzavřením smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tj. souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním, a to v rozsahu, ve kterém jsou uvedeny ve smlouvě nebo v materiálech určených k poskytnutí služby.

3.

Údaje podle čl. IX odst. 1 a 2 budou zhotovitelem využity především za účelem plnění smlouvy.

4.

Objednatel bere na vědomí, že souhlas výše uvedený uděluje na dobu neurčitou.

 

XI.

Ukončení smlouvy

 

1.

Smlouvu lze ukončit způsoby dle platných právních předpisů, smlouvy nebo těchto VOP.

2.

Byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, pak každá ze smluvních stran může smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. I po uplynutí výpovědní doby je zhotovitel povinen za podmínek smlouvou sjednaných dokončit a předat veškerá rozpracovaná díla a objednatel tato díla převzít a zaplatit.

3.

Zrušit smlouvu lze též písemným úkonem objednatele bez udání důvodu („stornuje zakázku“), přičemž jako odstupné zaplatí zhotoviteli:

3.1.

10 % z ceny díla, na které zhotovitel nezačal pracovat, nejvýše však 500 Kč.

3.2.

10 % z ceny díla, na které zhotovitel začal pracovat, plus cena již dokončeného textu stanovená poměrem k dohodnuté ceně celé zakázky, nejvýše však 100 % z ceny celé zakázky.

 

XII.

Závěrečná ustanovení

 

1.

Pokud smlouva a tyto VOP nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy s objednatelem ustanoveními občanského zákoníku bez ohledu na to, zda jsou ke smluvnímu textu tyto VOP připojeny.

2.

Objednatel podpisem smlouvy potvrzuje, že obsah těchto VOP, jakož i jinde v těchto VOP označených materiálů, je mu znám.

3.

Dojde-li ke změně ceníků nebo VOP, je zhotovitel povinen o této skutečnosti před nabytím účinnosti jejich nového znění vhodným způsobem informovat objednatele, přičemž za vhodný způsob se považuje zejména zveřejnění na internetových stránkách zhotovitele www.express-preklady.cz nebo

zaslání jejich aktuální verze objednateli, přičemž volba způsobu oznámení přísluší zhotoviteli.

4.

Každou změnu údajů uvedených zpravidla v záhlaví smlouvy, jako např. změnu korespondenční adresy, e-mailové adresy, telefonního spojení, identifikačních údajů apod. je účastník, kterého se změna týká, povinen bez zbytečného odkladu oznámit druhému účastníkovi. Nesplní-li účastník tuto povinnost, druhý účastník se nedopouští porušení smlouvy, pokud by takové jednání bylo způsobeno v dobré víře, že uvedené údaje zpravidla v záhlaví smlouvy jsou stále platné.

5.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.12. 2016.